ALV 23 maart 2022

Op 23 maart hebben we na lange tijd weer een algemene leden vergadering kunnen houden. Door Covid-19 was het in 2021 niet mogelijk de algemene vergadering te houden. Wel is in dat jaar de klankbordgroep bijeen geweest, zodat het bestuur toch een zekere mate van verantwoording heeft afgelegd.

De opkomst bij de ALV stemt tot tevredenheid. Inclusief bestuursleden waren er ruim 40 leden aanwezig. Een tiental leden hadden zich afgemeld.

In de vergadering werd ingegaan op alle zaken die de afgelopen 2 jaren aan de orde waren geweest. Het verslag van de vorige ALV, het jaarverslag en de financiële stukken werden door de vergadering goedgekeurd en werd het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Belangrijk onderwerp tijdens de vergadering was de wijziging van het huishoudelijk reglement. In de vorige ALV was aangekondigd dat ook de statuten zouden worden aangepast, maar na overleg met de notaris bleek dat dat niet nodig was. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Na aanmelding minimaal 6 maanden lid
2. Opzegging en opschorting gaat in per eerstvolgende maand
3. Na opzegging minimaal 6 maanden wachttijd of alsnog contributie betalen
4. Kascommissie bestaat nu uit 3 volwaardige leden (was 2 plus reserve)
5. Iedereen sport voor eigen verantwoordelijkheid en risico

Tijdens de vergadering werd ook stil gestaan bij het 10-jarig bestaan van de vereniging in 2021, In de pauze was er koffie net een gebakje, aangeboden door Puls Huls van den Nieuwboer en na afloop werd er een drankje en een hapje aangeboden.

Hits: 50