Klankbordgroep, ALV en Contributieverhoging

Door de Covid-19 maatregelen was het lange tijd onmogelijk om de Algemene Leden Vergadering te houden. Hoewel dit met restricties nu wel zou mogen heeft het bestuur besloten dit jaar geen ALV uit te schrijven, met daarbij de toezegging dat, tenzij de COVID-19 bepalingen dit onmogelijk maken, dat we de Leden Vergadering in het eerste kwartaal van 2022 zullen houden.

Omdat we als bestuur toch een vorm van verantwoording willen afleggen hebben we besloten de vergadering van de Klankbordgroep wel te houden en de kascommissie de kas te laten controleren. De klankbordgroep is dinsdag 21 september bijeen geweest en daar heeft het bestuur verslag gedaan over het jaar 2020, waarbij Corona de boventoon heeft gevoerd. Ondanks het feit dat we onze docenten en trainers desgewenst 100% hebben doorbetaald en dank zij de steun van de gemeente, hebben we in 2020 een klein positief resultaat geboekt. De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en aanbevolen het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid. Daarnaast is de begroting over 2021 gepresenteerd, waarbij opvalt dat er in 2021 een fors verlies zal gaan optreden. Aangezien in 2019 een royaal resultaat is geboekt en de vereniging er financieel goed voor staat kunnen we dat verlies accepteren.

Onder normale omstandigheden zou het bestuur aan de Algemene Leden Vergadering een voorstel ten aanzien van de contributieverhoging hebben voorgelegd, waarbij de verhoging met ingang van het derde kwartaal zou in gaan. Omdat de ALV dit jaar niet is gehouden was die procedure niet mogelijk. Desondanks heeft het bestuur besloten de contributie te verhogen met de inflatiecorrectie. Dit is in lijn met de opdracht die zij in een eerdere ALV heeft gekregen om de contributie, ongeacht het financiële resultaat per definitie met de inflatiecorrectie te corrigeren om op die manier schoksgewijze verhogingen te voorkomen. Wij hebben besloten die verhoging niet met terugwerkende kracht per 1 juli in te laten gaan, maar per 1 oktober. Bij de incasso van het vierde kwartaal zal er dus een ander bedrag worden geïnd.

Hits: 5

1 reactie

  1. Marian schreef:

    Geen probleem met de contributieverhoging

    Groet Marian