Aanmelden als lid

Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging  S€PA

Naam: Borne Blijf Fit
Adres: Stroom-Eschlaan 15
Postcode/plaats: 7623 CV Borne
Incassant ID: NL70ZZZ533936510000

Door insturen van dit formulier meldt u zich aan als lid van Borne Blijf Fit.

  • Hierbij verleent u Borne Blijf Fit tot wederopzegging machtiging tot incasso van de door de Algemene Vergadering vastgestelde contributie .
  • En geeft U toestemming om in de tweede maand van het kwartaal, omstreeks de 25e de contributie – middels automatische incasso – van uw rekening af te laten schrijven.
  • En geeft u Borne Blijf Fit toestemming uw gegevens te beheren en te bewaren volgens het BBF Privacy Reglement.
  • En u bevestigd hierbij dat u kennis hebt genomen van het Huishoudelijk Reglement van Borne Blijf Fit en er mee akkoord gaat.

Naam
Voorletters & Roepnaam
Geboortedatum
Adres & Huisnummer
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Groep en tijd kiezen
Rekeningnummer (IBAN)
Datum

Bezoeken: 480